cirk_2

360 degrees

140910_CIM_360_288

140909_CIM_360_767

140909_CIM_360_1219Director: Dmitry FILIPPOV
Playwright: Lyubov MULMENKO
Set Designer: Nana ABDRASHITOVA
Composer: Niyaz KARIM
Choreographers: Lina LANGNER, Dmitry FILIPPOV
Video: Kirill PLESHKEVICH, Gleb FILATOV
Graphics and mapping: 4S4R
Producer: Olga PEREVEZENTSEVA

Cast: Alexandra POLDI, Lina LANGNER, Rudolf LEVITSKY, Sergei AKIMOV, Andrey KATKOV, Sergey IVANOV